Vedtægter

Vedtægter for Dansk-Brasiliansk Selskab - Sociedade dos amigos do Brasil na Dinamarca

   

 1. § Navn og hjemsted:

  1. Selskabets navn er Dansk-Brasiliansk Selskab, Sociedade dos Amigos do Brasil na Dinamarca, herefter betegnet "selskabet"

  2. Selskabets hjemsted er formandens bopæl

 2. § Formål:

  1. Selskabets formål er at fremme udviklingen af de kulturelle og forretningsmæssige forbindelser samt medvirke til at udbrede kendskabet mellem Danmark og Brasilien og fremme samkvemmet landene imellem.

  2. Selskabet er upolitik

 3. § Medlemmer

  1. Som medlemmer af selskabet kan optages såvel fysiske som juridiske personer med interesse og lyst til at virke for selskabets formål.

  2. Nye medlemmer skal være anbefalet af et af foreningens nuværende medlemmer. 

  3. Medlemskabet koster Kr. 150,00 pr medlem, Kr. 230,00 pr ægtepar, Kr. 1.500 pr. virksomhed per år

  4. Æresmedlemmer:

   1. selskabets bestyrelse kan udnævne medlemmer og andre, der i særlig grad har medvirket eller medvirker til at fremme selskabets formål, som livsvarige æresmedlemmer.

   2. Fødte æresmedlemmer:

    1. Den brasilianske ambassadør i Danmark

    2. Den danske ambassadør i Brasilien

  5. Et medlem kan eksluderes ved vedvarende kontingentrestance eller en adfærd som vurderes som skadeligt for selskabets renomme. 
   Beslutning om eksklusion kan kun træffes af en enstemmig bestyrelse,

 4. § Selskabets ledelse:

  1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer

  2. Tre af bestyrelsens medlemmer, heraf formanden, vælges af generalforsamlingen på ulige år. Tre af bestyrelsens medlemmer genvælges af generalforsamlingen på lige år. Genvalg kan finde sted.

  3. Den brasiliansk ambassade kan udpege 1 observatør til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

  4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.

  5. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 5. § Generalforsamling:
  1. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.

  2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i Københavns kommune eller et andet af bestyrelsen valgt sted.

  3. General forsamlingen afholdes inden udgangen af juni måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel ved opslag på selskabets hjemmeside.

  4. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt være vedlagt det senest reviderede årsregnskab.

  5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

   1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år

   2. Godkendelse af det fremlagte regnskab

   3. Godkendelse af kontingent for det løbende regnskabsår

   4. Valg af bestyrelse, jvf.§4.1

   5. Valg af 2 suppleanter

   6. Eventuelt

  6. Bestyrelsen kan når som helst indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

  7. Bestyrelsen har pligt til inden 14 dage at indkalde til ekstraordinær generalforsamling når det begæres af medlemmer, der repræsenterer mindst 15 stemmer.

  8. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

  9. Alle valg og beslutninger på en generalforsamling afgøres med simpel stemmeflerhed, jvf. dog pkt. 9.0 og 10.0.

  10. Ethvert medlemskab giver en stemme. Udøvelse af stemmeretten forudsætter at forfaldet kontingent er betalt.

  11. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmagter til den første generalforsamling er også gyldige til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse. Fuldmagter er dog kun gyldige i et år fra udstedelsesdatoen.

  12. Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt medlemmet har fremsendt skriftlig anmodning herom over for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

  13. Referat fra generalforsamlinger udsendes til samtlige medlemmer.

 6. § Selskabets tegning:
  1. Selskabets tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

 7. § Hæftelse
  1. Medlemmerne hæfter ikke personligt for selskabets gæld og forpligtelser. Evt. kreditorer kan kun fyldestgøre sig i selskabets formue

 8. § Regneskab og revision:
  1. Selskabets regneskabsår er fra 1/1 til 31/12.

  2. Selskabets regneskab revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor.

 9. § Ændring af vedtægter:
  1. Til ændring af selskabets vedtægter kræves samme betingelser som til opløsnin af selskabet, jf. pkt. 10.0

  2. Bestyreslsen er bemyndiget og forpligtet til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige for at bringe dem i overenstemmelse med den til enhvert tid gældende lovgivning.

 10. § Opløsning af selskabet:
  1. Til opløsning af selskabet kræves bestyrelsens enstemminge indstilling, og beslutning herom skal herefter godkendes på en generalforsamling, på hvilken mindst halvdelen af medlemmerne i selskabet er repræsenterede, og beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret mindst halvdelen af medlemmerne, men beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt dog tidligst 1. måned efter til en ny generalforsamling, hvor opløsningen af selskabet kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal fremmødte.

  2. Efter realisation af selskabets aktiver udarbejdes udkast til afsluttende regnskab. Efter godkendelse af bestyrelsen indstilles det til godkendelse på en afsluttende generalforsamling.

 11. § Voldgift:
  1. Enhver tvist, der udspringer af nærværende vedtægter, kan ikke indbringes for de ordinære domtole, men skal endeligt afgøres ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. oktober 1995. Vedtægterne d. 16. august, 2010 reflekterer nu ændring af regnskabsåret til at dække kalenderåret. Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen den 27. marts 2014.